Aнна Ахматова

Tadżi:

Ana Achmatowô (Анна Ахматова ) (1889-1966) – ùznôwónô je za jedną z nôbëlniészich rusczich pòétek. Z wësoką pòézją miała do ùczinkù ju w dzecnëch latach, czedë nënka recytowała ji wiérztë Dierżawina i Niekrasowa. Ana pierszą swòjã wiérztã napisała, jak bëła 11 lat starô. W 1912 rokù wëszedł ji pierszi tomik, zatitlowóny „Вечер”.

Pòézjô Anë Achmatowi skòncentrowónô je na pòjedinczim sztóce, na wëjimkòwòscë doznaniô. Òsoblëwòscą je tuwò aùtenticznô białczënô pòétika. Je to pòézjô pòkazëjącô prôwdzëwòsc emòcjów, przeżëców i snieniów białczi – pòézjô białczëny dëszë. Òkróm témów miłotë, samòtnoscë, tesknotë, są tuwò téż mòtiwë wanogów do swiata ùmarłëch, inspirowóné mëslą Dantégò.