Prôwda

Tadżi: , ,

Pludrë rozkòscérzałé sã pò gardze jakno òdżin (jaczi rozkòscérzôł sã barô czãsto, òdkądka mieszkańcowie Ankh-Morpork, pòznele znaczenié rzeczeniô “ùbezpiék òd ògnia”).

Krasnolëdze rozmieją zmieniac òłów w złoto…

Dërgòtałe w smierdzącym lëfce dzélu Alchemistów, chtërny òd stalatów próbòwele dostac to samò, jak narô bez zwënégów, le bëlë gwës, że darzë sã jima to ju witro, a nôdali w przińdny wtórk. W kòżdim razu nie pózdni jakno do kùńca miesąca.

Wëwòłiwałe spekùlacëje westrzód magów Niewidzawnégò Ùniwersyteta, chtërny wiedzele, że mòże zamienic jeden pierwińc w drëdżi, jeżlë blós człowiekòwi nie przeszkôdô, że pòstãpnégò dnia zmieni sã òn nazôd, a w taczim razu pò co to kòmù? Pòza tim wikszi dzél pierwińców je czësto zadowòlony ze swegò stónu.

Pludrë przepchnãłe sã do pòharatónëch , òpùchłich, a czasã w całoscë felëjącëch ùszu Gildëji Złodzéjów, dze lëdze òstrzële duczi. Kògò òbchòdaje, skądka je złoto?

Krasnolëdze rozmieją zmieniac òłów w złoto…

Pludrë miałë doszłé do spòkójnëch, le nie do ùwierzeniô wrażlëwich ùszów Patricjóna, nawetka chùtkò, ga nie dô sã długò rządzëc Ankh-Morpork, czej człowiek nie szlachùje za nônowszima wiadłama. Patricjón wzdichnął, zapisôł je ë dodôł do baro wielu jinëch nadczidków.

Krasnolëdze rozmieją zmieniac òłów w złoto…

Pludrë doszłe téż do préklowatëch ùszów krasnolëdów.

- Rozmiejemë?

- Nie wiém. Jô na przëmiôr nie rozmiã.

- Në jo, le czejbë të rozmiôł ë tak të bë sã nie przëznôł. Jô bë sã nie przëznôł, czej jô bë rozmiôł.

- A rozmiesz?

- Nié.

- Aha!


Pludrë doszłé do ùszów Nocny Starżë, a òsoblëwié do òddzélu sprôwiającégò służbã przë brómie, ò dzesąti wieczór w lodowatą noc. Służba przë brómie w Ankh-Morpork nie je wëmôgójącô. Spùscë sã w przédnym dzélu na cziwaniu rãką a przepùszczaniu wszëtczégò, co le zechce przejachac przez brómã, chòc w cemnosce ë zëmny dôce rësznota bëłô le minimalnô. Grużdżële sã pòd łãkã brómë ë wespół palilë jednégò, mòkrawégò cygaréta.- Ni mòże zamienic czegò w co jinszégò – scwierdzëł kaprôla Nobbs. – Alchemiscë próbùją to zrobic òd lat latecznych.- Le òglowò rozmieją zamienic bùdink w dzurã w zemi – zmerkôł serżant Colon.- Ò to mie prawie jidze – zgòdzëł sã kaprôla Nobbs. – Nimòżebné. To je zrzeszóné z pierwińcama. Jeden alchemista mi dolmaczëł. Wszëtkò je zrobioné z pierwińców, jo? Zemia, Wòda, Lëft, Òdżin ë… cós. Òglowò znóny fakt. A we wszëtczim są òne wëmiészóné tak jakno przënôlégô. – Zatrãpôł, żebë përznã rozgrzac stopë.- Czejbë dzarzëło sã zmienic òłów w złoto, wszëtce bë to robile – dokùńczëł.- Magòwie to robią – przëbôczëł serżant Colon.

- Në wiész, czarzëna… – Nobby cziwnął rãką.

Wiôldżi wóz wëkùlôł sã z żółti ropë ë wjachôł w brómã, òszlapùjąc Colona wòdą z plëtë – òbiektu charakternégò dlô przelatowich dargów Ankh-Morpork.

- Przeklãti krasnolëdowie – zmrëczëł Colon, czej wóz òdjachôł w starnã gardu. Leno głosno tegò nie zmrëczëł.

- Wiele jich pchało nen wóz – scwierdzëł refleksëjno kaprôla Nobbs.

Wóz, kolibiąc sã, zdżinął za winklã.

- To gwësnô całé ne złoto.

- Ha. Në jo. To bë bëło na tëli.