Sëczenka Swiónowsczi Matczi Bòsczi

Tadżi: , ,

To dało przóde kòl Swiónowa jednégò chłopa ù jaczégò doma bëła baro wiôlgô biéda. Miôł òn czëté, że w Americe je mòżno wiele dëtków zarobic ë chcôł sã dac w tã rézã, le nie wiedzôł skądka wzyc tëli pieniãdzów na biliet. Tak to òn sã dôł do kòscoła w Swiónowie. Tam ùzdrzôł figùrã Matczi Bòsczi przëòblekłą w pëszną sëczenkã.
Ùklëknął a zaczął sã mòdlëc, prosząc Matkã Bòską ò przebôczenié za to, że mëszli ò tim bë ùkrasc ji òbleczënk i za te dëtczi wëjachac do Americzi, w kùńcu wzął gò, przeòbiecôł równak, że przejedze nazôd i kùpi Przenôswiãtszi Panience nową, jesz pëszniészą, jak ta co ją skrôdł, sëczenkã.
Przeminãło cziles roków i ten chłop przëjachôł ju baro bògati z Americzi nazôd do swòji rodny wsë.
W nocë pòszedł òn do kòscoła, pamiãtając ò tim co przeòbiecôł. Stanął przed swiãtą figùrą ë przëòblekł jã w nową, pò prôwdze jesz pëszniészą sëczenkã, jakno ta jaką przódë miôł ùkradłé. Jak ju pòdzãkòwôł ë przeproszëł Matkã Bòską ë chcôł ju jic dodom, zmërkòwôł że ni mòże sã rëszëc z placu, stôł jak kam jaczi ë òstôł tak stac jaż do rena. Reno, jak dzéń w dzén, przëszedł do kòscoła wprzód stôri kòscélny ë ùzdrzôł niebòrôka. Złapôł gò strach ë pònëkôł zarô do probòszcza, bë mù ò tim co òbaczëł òpòwiedzec. Probòszcz dôł sã do kòscoła ë stanął przë tim chłopù, tedë ten dopiérzë mógł zacząc gadac. Wëspòwiôdôł sã ksãdzu z wszëtczégò, dostôł rozgrzeszenié ë pòkùtã, ë tedë dopiérzë mógł sã znôwù rëchac.


Za knôpa òpòwiôda mie tã historëjã starka Stazja Kwidzińskô (z dodomù Kònkòl), chtërnô ùrodza sã w Głusynie 7 lëstopadnika 1899 rokù , tam sã téż wëchòwa ë mëszlã, że stądka téż jã zna.

Mark Kwidzińsczi