Słôwòmir Jan Krause

Tadżi: , ,

Słôwòmir Jan Krause

Urodzył sã 2. rujana 1965 r. w Starzënie. W 1980 r. skùńcził Spòdleczną Szkòłã miona A. Ôbrama w Pôłczënie. W latach 1980-83 chòdzëł do warkòwi szkòłë w Pùckù, dze ùcził sã za slusarza-mechanika. Òd 1983 do 1986 r. béł kadetã w wòjskòwi szkòle w Òlesnicë kbl Wrocłôwiô. Pò promòcjë na chòrążégò, w zélnikù 1986 r. zaczął służbã w 3 Branderbùrsczi Dëwizjë Lotnictwa Szturmòwégò w Swidwinie. W 1998 r. przeszedł na emeriturã. Òd 1999 r. robił jakò òchroniôrz w różnëch fyrmach. Terô je kòmendantã Òddzélu Cëwilnëch Wacht w JW. 2035 w Dąbrówce.
Òd 5 lat zajimô sã malarstwã, grafiką, rzezbą ë krziżikòwim haftã. Òd 3 lat spiéwô w chùrze „Morzanie” dzejającym kòl K-PZ òddzéł Dãbògórzé. Je téż człónkã zarządë negò òddzéłu. Króm tegò pisze pòezjã ë prozã w jãzëkù kaszëbsczim, pòlsczim, rusczim ë czesczim.
Do terô czas miôł czile wëstawów ë plenerów. W 2003 r. brôł ùdzôł w kònkùrsu na céch gminë Kòsakòwò, dze dobéł nôdgrodã.
W latach 1984-86 wëstãpòwôł na Przeglądze Żołniersczi Piosenczi w Kòłobrzegù a w 1986 w Przeglądze Piosenczi Radziecczi w Zelony Górze. Z chùrã “Morzanie” spiéwô m.jin. w Żerkòwie (2003 ë 2004), na Dominikansczim Jôrmôrkù w Gduńskù (2003 ë 2004), Słëpskù (2003).
Je nôleżnikã Zéńdzeniô Młodëch Ùtwórców Kaszëbsczich – ZYMK.