Z cykelu: Spiącë z Sëchtą

Tadżi: ,

Czawrotanié – sztudium dzecné mòwë

Pòjkôj dzeculkò hopka
Mëmka je weznie na klin
Hewò zeblokłô je żoczka!
Jidzemë haszkac- bibi

Tatk kładze ònkò w kòlibkã
Bòrénk czawrotkô, gùtorzkô
Wtim zróbkało “kùlulu”
Dostało lulacza- spatkô

Sostérka spiéwa mù: lulkôj
Òd mëmë titka chcałkò
Wejczkôjle! Chto tak napiszkôł!
Mòkri pòwijôczk z pielëszką…

Starka zrobi dzeckù “ajka”
Piastowac mdze i hockac
Dô hamkù, mieni rùchna
Pijkôj le, bò bãdze zëmùchné

Pitkù je “hë”? Pùdã wëstëdzëc
A ònkò bãdze samkò
Wejle!- jak smijkô sã długùlkò
Chcôłkò ònkò eeszkac, czë hamkac?

Biôjczkôj le spatkac- jôczkù?
Płaczkac nie mùszi- ònkò mô “aùka”?
Zróbkało “bam” czë “bùc”? Mô òno spóné?
Òd cze mój mòrës je tak ùzubòtóné?

Pòjkôj dzeculkò hopka
Mëmka je weznie na klin
Hewò zeblokłô je żoczka!
Jidzemë haszkac- bibi…

Chwaszczëno, 17 maja 2003 rokù

Etuda dlô feflotów

Sajdô stôrô sroka sobie…
Saja sôrknął, scirz sajt skrobie…
Sedzy slédz- sómk slôdë słonia…
Skòli sôren, stark sã słóniô…
Srómpa w srąbie straszno spiãtô…
Smart służk spiący smòrdze sprawił…
Sprosnym słowã sostrã swiãtą
Sąsôd stëtczi snôżô spławił…
Snôdczé statczi, sniegù smiotë…
Sprawiedlëwie spi sôdzëwi…
Sowieje słôwnik sãdzëwi…
Stójmach spróbòwôł salôtë…
Sromô sã stãpór stãpichë…
Sëkã sówie, skòwrónk spiéwie…
Sygnie smiéchù, s-stãkaniô-
Spiérkã skùńczëc! Scelëc spanié!

Chwaszczëno, 25 lëpińca 2004r., 12.05

Etuda dlô swikòtów

Słowò sydłã sã stało…
Stebłów snopk schnie w słuńcu…
Skórca skòma skrącô,
Skãczi na skweres smiało….
Scyskô skògòlã serba…
Sëszi słãp séc i slã…
Stoji stëwôlów straż…
Swiãdną skamżochów serca…
Skriwô smrok slëwë w sadze…
Skòrznie so scygnął strzélc…
Spróny strzinką stracélc
W sądze strëch sóm smiôł sądzëc…
Słowò sydłã sã stało…

Chwaszczëno, 8 zélnika 2004r.,gòdz. 8.56

“Na szrumie”- Szsztuka

Sztela- Szturniãcëce,
Sztram Szudra Szadélc, Sztolc Szëmich Szôgùła, Sztôłtnô Szpréca- Szãtk,
Szôloné szocze, szëdrińce,
Szpirtus, sznaps,
Szatan,
Szurzą sã, szwagrëją,
Sztridka ò sziksã, szôł, szamòt,
Szpetôczël: sztopòrczą széper z szëprã, szôłtës z szewcã szczwią, szkólny szkalëje…
Szmërgnąc szlips! Szëkac szińdle, sztachétë!
Szarpac! Sztrépnąc w szczãkã!
Szczëri w szlachë- szterë…szesc…
Szmërgnąc szalwrą! Szadégò szachã! Szëmla- szémlã!
Szligã, szczotczi sztilã, szchôlką szmëksnąc!
Szczipac w szipkã!
Szpókùją w szurkù, w szaruzni…
Szchaniama szargac szëjã!
Szlópama, szëdłã, w szałwiji szlorą!
Szpacëc szura w szabelbónie!
Szpôdą w szpérã!
Szątë- pątë szustnął- sztuklającë…
Szpëtôl, szandara,
Szëkùją sztrôfã – sznur…
Szkòda… sztrófczi…

Chwaszczëno, 22 zélnika 2004 r., gòdz. 12.10

Todrowanié

Trzimelë sã Tómk z Tónkã- tôklów z te w trëmąda…
- to òd tómbachã z towôrã trińdelë,
- tej trãptelë pò trôwie, pò tëblach za trekrã,
- tromòlelë sã troczącë w taszi trusë,
- tej sej tuknãlë- tedë trzézwielë,
- trzë tósze trochã w trzapie trzimelë,
- trzaslë trinã w trézel,
- trzészcza tëczëlë trutą z toczka,
- twôrogã trëlë tëczniczi i tipkama,
- w téatrze tësąc talerzów tłëklë- tëli téż tasków i topków,
- tërlëkelë sã tërtã- tãdżi temù tërkòt towarzëł,
- w tińce trzimelë tôflôk,
- trapilë tatka bez telefón tãgódkama,
- na trãpel sã todlelë pò trapach
- twòrzëlë na twarzi triszcze,
- tarczëlë sã, tacëlë i tarpielë,
- w telcu tãchlë, tkelë tiksë w tëmrôt,
- trzãslë twélą i trëchlelë przed twérą,
- z tarinë bez trëchtel w tutã tobakã tłoczëlë,
- targnãlë sã na trãbôcza- topórkã trafilë w tuńcu a tubistã topùlkã,
- talkã w trajtkù tëkelë,
- tajemno testameńtã tapétowelë tôblëcã,
- trimny Tómk- tomk tkwił pòd tóną,
- Tóna- trimer tóni, trôpił tołpã tëlpą i tëlpónã,
- na trëpnicã tidzéń tkwelë, jaż tëpnãlë.
I tëli todrowaniô…

Chwaszczëno, 12 séwnika 2004r., gòdz. 8.57