Prozatorsczi Kònkùrs miona Jana Drzéżdżóna

Òpùblikòwóné w: Wiadło — admin @ 7:15 pp 2 stru. 2008

Mùzeùm Pismieniznë i Kaszëbskò-Pòmòrsczi Mùzyczi, Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrzeszenié, Pòwiatowi Kréz w Wejrowie ògłoszëwają XIII edycëjã Prozatorsczégò Kònkùrsa miona Jana Drzéżdżóna.

Mòżnô brac dzél w dwùch kategòrëjach: na òpòwiôdanié abò esej w kaszëbsczim jãzëkù na równojaką témã, abò òpòwiôdanié abò esej w pòlsczim jãzëkù na kaszëbskò-pòmòrską témã.

Niepùblikòwóné chùdzy prôce nót je sélac do 25 łżëkwiata 2008 na adresã Mùzeùm Pismieniznë i Kaszëbskò-Pòmòrsczi Mùzyczi, ul. Zamkowa 2a, 84-200 Wejherowo.

W kùwerce mają bëc 3 ekzemplôrze maszynopisu z céchã jaczi mô bëc téż w zalepiony kùwerce, w chtëreny nót je dac swòjé miono, nôzwëstkò ë adresã.

W òbù kategòrëjach òrganizatorowie przëznôją nôdgrodë:

  • I môl 1500 zł
  • II môl 1000 zł
  • III môl 500 zł

Wicy wëdowiédzë mòże dostac pòd numerama telefónów 058/ 672-29-56, 058/ 736 18 21 abò przez e-maile: sekretariat@muzeum.wejherowo.pl ë biuro@kaszubi.pl

Zakùńczenié kònkùrsa je ùdbóné na drëgą pòłowã maja a rezultatë bãdą òpùblikòwóné na starnach www.muzeum.wejherowo.pl ë www.kaszubi.pl.


Sor@pis w sécë

Òpùblikòwóné w: Wiadło — admin @ 7:39 pp 28 grom. 2008

Wëszłé mô pierszi numer jinternetowégò magazynu Sor@pis. Folia linguistica pòd redakcëją dr Tomôsza Derlatka. Pismiono, chòc pòswiąconé Sorbóm, mô téż czile akcentów kaszëbsczéch. Bédëjemë òsoblëwié dwa artikle, jeden w pòlsczim jãzëkù prof. Bòrzëszkòwsczégò Łużycko-kaszubskie kontakty w II połowie XX wieku. Cassubiana w spuściźnie Frido Mětška a drëdżi w sorbsczi mòwie Přinošk k łužiskoserbsko-kašubskim kulturnym kontaktam, chtërnegò aùtorã je Měrćin Völkel.

Miono magazynu bezpòstrzédno nawlékô do niewëdowónégò ju pismiona sztudérów sorbisticzi Ùniwersytetu w Lipskù Sorapis.


Testament ë Ojcowizna w Mestwinie

Òpùblikòwóné w: Wiadło — admin @ 11:54 dp 27 grom. 2008

28 gromicznika, to je w czwiôrtk, ò 6 pò pôłnim w Mestwinie w Gduńsku òdbãdze sã projekcëjô dwùch filmów: Testament Andrzéja Sipajło ë Ojcowizna Ireneùsza Englera. Nen filmòwi wieczórk je òrganizowóny bez Klub Sztudérów Pomorania.

Testament je pierszim filmã w całosce zagrónym w kaszëbsczi mòwie. Òpiarti je na òpòwiôdaniu Jana Drzéżdżóna Mònika ë przedstôwiô rodzëznã kaszëbsczégò gbùra Agùsta, chtëren ùmiérającë stôwô przed jiwrã pòdzélënkù miectwa midze swòjima wadzacëma sã dzecama.

Ojcowizna òpôwiôdô ò losach rodzëznów, chtërné przez bùdacëjã Jądrowi Elektrowni w Żarnowcu mùszëlë wëniesc sã ze swòji òjcowiznë.


Norda napôdô… – Jerzi Łisk

Òpùblikòwóné w: Wiadło — admin @ 10:10 pp 13 grom. 2008

Në ë znôwù mòżëmë Wama dzãka wspiarcô drëchów z Nordë przedstôwic ùsôdztwò nôslédnégò pòetë z ti òbéńdë, a je nim Jerzi Łisk.

Brateczno dzãkùjemë “Nordownikòm” w tim òsoblëwié Wasce Łiskòwi za pòmòc.

Në ë terô nëkôjta do czëtaniô, a je co czëtac!