Zymk w Kaszëbsczim Ekspresu

Òpùblikòwóné w: Wiadło — admin @ 12:20 dp 31 stë. 2008

Baro mieło nam ògłosëc, że wëdowiédzô ò jednym z nôwôżnészëch ùdbów a pismionów na niewiôldżim, kaszëbskòjazëkòwim rënkù mòże przeczëtac w na starnach Kaszëbsczégò Ekspresu.

Zymk je niefòrmalnym karnã lëdzy, chtërni zajimają sã pisanim dokôzów pò kaszëbskù. Mògą przënalégac do niegò wszëtcë ti, co chcelë bë rozwijac swòjé artisticzné taleńta, nie le blós w lëteraturze, czë to proze, czë pòezji, ale téż w mùzyce, czë jinszym z kùńsztów. Zymkòwcë maja wlazłé nawetka w hip hop!

W slédnym zbérkù mòżemë przeczëtac dokôzë m.jin. Hanë Makùrôt, Tómka Fópczi, Rómka Drzéżdżóna a jinëch.


Blaszany bãbenk w Teatrze

Òpùblikòwóné w: Wiadło — admin @ 1:32 pp 27 stë. 2008

Na délach Teatra Wybrzeże, króm szpektakla Miasteczko G. ò czim bëło w pòrzédnym newse òbaczëc mòże adaptacëjã jedną z nôbëlniészëch knéżków Güntera Grassa Blaszany bãbenk.

Heroją ksążczi je Oskar Matzerath, knôpk, chtëren ùdbôł so wicy nie roscëc. Jegò żëczba zjiscëła sã na trzecy gebùrstach. Òbczas przëjãcô Oskar spadô ze stãpniów. Òd tegò sztótu, z blaszanym bãbenkã w rãkach, kôrbi nama swòją historëjã na spòdlim losów Gduńska w czas drëdżi swiatowi wòjnë.

Teatrowi sztëczk miôł swòją premierã w rujanie 2007 rokù w ramach òbchòdzënkù 80. gebùrstachù Grassa. W nôblëższim czasu mdze gróny òd 26 do 29 gromicznika. Dlô lubòtników prozë Grassa je to bëlnô leżnosc skònfrontowaniô dokôzu ùsôdzcë z teatrową wersëją.


Gduńsczi kriminał

Òpùblikòwóné w: Wiadło — admin @ 12:06 pp 27 stë. 2008

Wòjewódzkô ë Gardowô Pùblicznô Bibloteka miona Josepha Conrada-Korzeniowsczégò razã z Gduńską Wëdowizną Psychologiczną ògłosëwaja kònkùrs na kriminalną kôrbionką, chtërnej akcëjô òdbëwô sã w cemnëch darżënkach Gduńska.

Na starnie www.wbpg.org.pl nalézc mòże regùlamin kònkùrsa, w chtërnym czëtómë, że kôrbionka na ni mòże miec wicy jak 20 starnów maszinopisu (1800 znaków na starnã), ni mòże bëc przódë pùblikòwónô ë że wëdówk ùdbóny je na jeséń. Z tekstu prosto to nie wëchòdaje, le chòba dokôz nen mô bëc pisóny w pòlsczim jãzëkù.

Dlô chcącëch sprôwdzëc sã w pisanim pòmòcny mòże bëc szpetôczel w Teatrze Wybrzeże w Gduńsku, Miasteczko G. W titlowim gardkù dochôdaje do mòrdarstwa a przédny heroja, jak to zwëkòwô biwô, mô nalézc chto zabił. Problemã je to, że jegò rodzëzna téż mògła bëc w to zamieszónô…

Z nórcëkù lëteracczich kònkùrsów nót je jesz przëbôczëc wiadło ò kònkùrse Bëtowsczégò Kùrierë na kôrbionkã sci-fi abò fantasy w jãzëkù kaszëbsczim. Ògłos ò wińdzeniach mô bëc òpùblikòwóny do kùńca gromicznika.

Niecerplëwò żdómë na nôlepszé òpòwiadania!


Danuta Stenka czëtô w Wejrowie

Òpùblikòwóné w: Wiadło — admin @ 6:35 pp 26 stë. 2008

Pòstãpnô rewòlucëjnô zmiana w Czëtnicë ;) Òd dzysô chcemë dawac wiadła nie le blós ò tim co nowégò mòże przeczëtac w tim szerwisu, ale téż co nowégò czëc w swiece lëteraturë. Zaczënómë prosto, jednym wiadłã z wëstrzódka Kaszub.

28 stëcznika w kòscele Swiãti Trójcë w Wejrowie Danuta Stenka, w ramach zéńdzeniów Verba Sacra, czëtac bãdze Ewanielëjã wedle sw. Jana pò kaszëbskù. Rôczimë!

Tekst jednégò z pòprzédnëch czëtaniów, jaczi òdbëło sã w Pòznaniu w gòdnikù 2003 rokù mòże nalézc na starnach www.verbasacra.pl do zladënkù w fòrmace DOC. Na starnie ti téż są dopòwiesce: teòlogicznô, chtërną przërëchtowôł ò. dr Adam Sikora a jãzëkòznôwczo prof. dr hab. Bogdana Walczaka.