Charles Bukowski

Òpùblikòwóné w: Wiadło — admin @ 7:05 dp 7 czer. 2007

Dodóné mómë kôrbionkã Charlesa Bukowsczégò Prôwdzëwi chłop. Jô długò sã namëszlôł jaczi jegò tekst dac. Ë nen wëbróny nie je dlô niegò tak charakterny, chòc jidze w nim bez problemów òdszëkac sztél ë kùńszt Bukowsczégò. Mô le jednô dobroctwò – je krótczi, dzãka czemù chùtkò mógł nalezc sã na ti starnie.

W jinëch tekstach pòprôwióné sã jãzëkòwé felë. Mést na jedną felã jaką nalezã to dô zôs 3, jaczé bãdã widzôł pòzdni. Tak chòba to ju mùszi bëc! Żelë chtos najdze zmiłczi to proszã nama ò tim napisac, brëkùjąc fòrmùlarza na starnie kòntaktu.


Prôwda

Òpùblikòwóné w: Wiadło — admin @ 6:49 pp 2 czer. 2007

Dzysô jô nalôzł w ksążkòwnice knéżkã Terregò Pratchetta zatitlowóną Prawda (an. The Truth).

Jakno mòżemë z ji slédny starnë przëczëtac…

William chce le dóńc do prôwdë. Bòdôj le, wszëtce jinszi chcą dóńc do Williama ë to w złi wòlë. A to dopiérzë trzecy numer…

William de Worde je przëtrôfnym wëdôwcą pierszi gazétë na Diskù. Terôzkù mùszi dac so radã ze zwëkòwima problemama redachtorsczégò żëcégò – lëdzema, co chcą bë zdżinął, wieszczim na òdwëkù, co żëwi sãzabijną òczarzëzną òdjëmaniém z łiskòwą lãpą, z jinëma lëdzama, co téż chcą, bë zdżinął, chòc na jiny ôrt, a téż co nôgòrszé, człowiekã, chtëren ùmòdlëwô gò bë pùblikòwôł òdjimczi jegò bùlwów ò smiésznëch sztôłtach. “Prôwda” to czësti ùbëtk. Je barô, barô szpòrtownô…

Czëtôj wëjimk…


Agata Christie

Òpùblikòwóné w: Wiadło — admin @ 9:00 pp 21 mô. 2007

Dodóné mómë wëjimk z knéżczi Agatë Christie Trzënôscë wëzgôdków (The Thirteen Problems abò The Tuesday Club Murders) – je to kôrbionka pòd titlã Krew na darżëce, w jaczi mòże pòznac jedną z bòdrinków knéżków Christie – pannã Jane Marple.

Dolmacząc nã kôrbionkã, jô wcyg mëslôł ò kaszëbsczi słowiznie. Jak nôlepi dolmaczëc? Brëkùjąc (ùżiwając) pòlaszący kaszëbiznë, jaczi je z kòżdim sztërkã wicy w mediach, gôdkach czë tej sej na starnach, czë mòże neòlogizmów Trepczika, co pòmògają dolmaczowi, le nie są richtich tima słowama jaczé są brëkòwóné w dzysdniowi kaszëbiznie? Dlô tegò czë jinegò wëbiérkù to dô różné argùmentë. Jô jem ti dbë ë to mie przekònëje do wëbiérkù wersëji Trepczika, że nót je nama wcyg wicy słowiznë a bôczëc mùszimë téż na to, bë pòlsczi jãzëk nie dobéł nad kaszëbsczim. Żebë nen drëdżi nie òstôł sã jakò le dialekt tegò pierszégò. A przënômni jesz nie tak chùtkò. Le bãdze to kòsztã gwësnégò niezrozmieniô tekstu – chòc mòże mdze to jaczé wëzwanié do tegò bë ùczëc sã lëteracczi kaszëbiznë ë czëtac, czëtac, czëtac. Pò kaszëbskù!


Fráňa Šrámek ë kaszëbsczi himn

Òpùblikòwóné w: Wiadło — admin @ 8:49 pp 24 łżë. 2007

Dzysô mómë dodóné dolmaczënk (chòba nie nôlepszi, bò mój ;-) ) wiérztã Fráňa Šrámka Rapòrt ë kąsk wëdowiédzë ò tim czesczim aùtorze.

Z czekawich sprawów, slédno chtos wësłół nama lëst/dopòwiesc tiający sã sprawów nôrodnégò himnu Kaszëbów. Dlô naju barô wôżné je, bë robic serwis apòlitikòwi, czëlë nie trzëmac niżódny starnë sztridu midze kaszëbsczima czë pòlsczima nôrodnikama – przënômni na tëch starnach, chòc doch kòżdi z naju ë tak cos ò tim so mëslë. Leno nen serwis pòswiãcony je blós lëteraturze a nié pòlitikòwaniu. Në, nié mni wôżnë przë òdcësniãcu ti dopòwiescë bëło to, że nie bëła òna napisóna pò kaszëbskù, a doch taczi jãzëk trzëmómë za nôwôżniészi w naszim serwise.

Tak so mëszlã, że czej pisze sã ò kaszëbsczim himnie téj mòże bë so bëło òdwôżëc na napisónié tekstu (za abò procëm) w jãzëkù tegò himna?.

Nëże… chcemë le so zażëc!