Zymk 7

Òpùblikòwóné w: Wiadło — Tadżi: — mark @ 12:41 dp 18 grom. 2009

ZYMK 7

Zymk 7

To ju wnet dwa ksãżëcë jak mòże dobëc nowi (sódmy) zsziwk Zymkù, jaczi wëdalë: Wëdôwizna Region, Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë ë Mùzyczi w Wejrowie ë Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrzeszenié. Bënë mòże nalezc czile “zymkòwich” debiutów, jakno ë tekstë ju z rëchliszëch zsziwków ùsôdzców ë tak mómë króm przedsłowia Rómana Drzéżdżóna, tekstë: Słôwka Fòrmellë, Adama Hébla, Mariana Jelińsczégò, br. Zbigniewa Joskòwsczégò, Słôwka Klasa, Darka Majkòwsczégò, Hanë Makùrôt, Grégòra J. Schramke, Alë Skibë ë Lucynë Sorn. Zsziwk mòże kùpic m.jin w knégòwnicë “Pod Gryfem” ë Mùzeùm w Wejrowié za kòl 7.50 zł co nie je gwës wiôldżim wëdôtkã nawetka jak na krizysowé czasë.

Rôczimë do czëtnictwa!


Verba Sacra – Kaszëbskô Biblëjô w Wejrowié

Òpùblikòwóné w: Wiadło — mark @ 11:02 pp 16 stë. 2009

verba-sacra-wejherowo

Verba Sacra - Kaszëbskô Biblëjô w Wejrowié

19 stëcznika ò 17:00 wieczór, w wejrowsczi Kòlegiace (Fara) , w òbrëmieniu cyklu Verba Sacra – Modlëtwë pòlsczich katédrów, bãdze mia swój plac kaszëbskòjãzëkòwô prezentacëjô Ewangelëji wedle sw. Matéùsza.

Ùsôdzcą dolmaczënkù ë równoczasno ewangelëcczich dopòwiesców je (znóny ju z rëchliszëch dolmaczënków Nowégò Testameńtu Nowego ma kaszëbsczi jãzëk) o. Adam Ryszard Sikòra OFM. Na zéńdzeniu w Wejrowié, wëjimczi Ewangelëji pò kaszëbskù, przedstôwi Danuta Stenka, a dopòwiescë do tegò przińdą òd prof. Jerzegò Trédera ë o. Adama Riszard Sikòrë.

Verba Sacra je ùdbą ùsôdzôwòną òd 2000 rokù, a ji deja je przëszłô òd reżiséra Przemysław Basiński.

Aùtorama mùzyczi Verba Sacra 2009 są Tadeùsz Korthals (Northstudio) ë Cyprian Wieczorkòwsczi (Lud Hauza).

(wicy…)


Czëtanié Remùsa

Òpùblikòwóné w: Wiadło — mark @ 10:42 pp 27 lëst. 2008

9. gòdnika ò 6 pp w Tawrnie Mestwin na Straganiarsczi 20-23, we Gduńskù, mòże wësłëchac cëzojãzëkòwé wersëje dolmaczënków pòwiescë Aleksandra Majkòwsczégò “Żëcé i przigòdë Remùsa“.

Czëtanie ë promòcëjã òrganizëje gduńsczi dzél KPZ ë je òno sparłączoné z òbchòdama rokù Aleksandra Majkòwsczégò, jakno ë z dolmaczënkã “Remùsa” na anielsczi ò jaczim ma Wama ju rëchli pisalë.


II Kònkùrs Bëtowsczégò Kùrierë na òpòwiadanié Science Fiction

Òpùblikòwóné w: Wiadło — mark @ 9:55 pp 15 ru. 2008

Wiadło ò kònkùrse w pòlsczim jãzëkù

Redakcëjô Bëtowsczégò Kùrierë ògłôszô ju drëdżi w pòsobnicë

Kònkùrs na òpòwiadanié Science Fiction w kaszëbsczim jãzëkù

Dokôzë nót je sélac do 30 stëcznika 2009 rokù. na adresa redakcëji z dopisënkã: “Kònkùrs S.F.”
Robòtë mùszą bëc niepòdpisóné, nacéchòwóné mërkã, zamëkac w se co nômni 2 znormalizowóné starnë A4, równak nie wicy jakno 10, pisóné fòntã Times New Roman w miarze 14, w 3 egzemplôrach. Wëdowiédzã ò ùsôdzcë (miono, nôzwëskò, adresa, telefón) nót je dodac w zamkłi kùwérce.
Òrganizatora dôwô so prawò drëkù nôlepszich dokôzów w òbéńdowëch gazétach wëchôdôjącëch na Kaszëbach.

Trzë pierszé place òstóną dëtkòwò nôdgrodzoné.

Adresa redakcëji:

Kurier Bytowski
ul. Zielona 5
77-100  Bytów