Dopòwiescë w czëtnicë

Òpùblikòwóné w: Wiadło — admin @ 2:39 pp 28 séw. 2007 Dopòwiesców (7)

Kù reszce móm dodóné wtëkôcza, jaczi ùmòżebniô chùtką szëkbã za slédnyma dopòwiescama. Ë chòc nawetka jesz wiele nëch dopòwiesców nié mô, to mést je to przëdôwné nôrzãdze do wzérania chto a co mô rzekniãti.

Abë je òbaczëc biéj kąsk niżi na bòczny lëstwie, jaż do dzélu zatilowónégò Slédné dopòwiescë. A òd se mòżemë dodac to co le chcemë we wnetka kòżdim wiadle czë wëjimkù z lëteraturë. Sygô le pòdac swòjé miono, adresã e-mail, starnã www czej so jaką mô ë dodac dwie lëczbë (dzãka temù nié mómë tuwò spamù).


Bookmark and Share

7 dopòw. »

 1. Wtëkôcz do slédnëch dopòwiesców je lepszi jakno nen co jô gò dodôł na najich linukswoich starnach. Widzã, że môsz sã feste rozpãdzoné z nowima wtëkôczama, chòc nen do kònwertowaniô na PDF lëchò chôdô z UTF-8, në to abò pòprawic, abò òdstawic ;-)

  Dopòwiesc przez mark — séw. 29, 2007 @ 8:08 pp

 2. Jô gò òdstawił. Móm jesz jeden przetestowóny, równak nié móm ù se PHP5, téj nie chce òn robic. A mòże të bë zrozmiôł ò co jidze w artiklu – jô nie rozmiã mòwë Miemców ;)

  Dodóné móm wtëkôczë do aktualizacëji wiadłów w googlach, yahoo ë ask.com ë Lightbox do pòkazëwaniô òbrazków (równoczasno scemniwô kąsk starnã). Òkróm tegò je jesz czile stôrszëch. Jô jesz chcôł dac lepszą editorã tekstu, leno òna téż nie chce wespółrobic, téj niech je jak je.

  Dopòwiesc przez Michôł — séw. 29, 2007 @ 8:39 pp

 3. W tim artiklu to òn sã kòncentrëje na ContuttoPDF, a nen chôdô dobrze pòd PHP5. A na gôdka to je doch le taczi zepsëti anielsczi skrziżowóny z kaszëbsczim :-) , tej może to zrozmiec.

  Dopòwiesc przez mark — séw. 29, 2007 @ 8:59 pp

 4. Në prawie nen ContuttoPDF móm wëpróbòwóné, le nie chce robic, bò móm le PHP4 jesz. Jô tak mëszlôł, że to blós ò tim je nen artikel, le cos bëło téż ò drëdżim wtëkôczu, leno co do niegò, to béł za stôri ju ë wëzdrzi na to, że bez wspiarca.

  Bez PDF-a na starnie téż je ok :)

  Dopòwiesc przez Michôł — séw. 29, 2007 @ 9:38 pp

 5. Michôł, co do editorë, to chòba na mùszi chòdzëc
  AdvancedWysiwyg

  m.k.

  Dopòwiesc przez mark — ru. 2, 2007 @ 5:01 pp

 6. Dzãka, móm to ju dodóné, le nie za dobrze to wëzdrzi. Narô niech je, le mdã jesz szëkôł za czim lepszim.

  Dopòwiesc przez Michôł — ru. 2, 2007 @ 5:46 pp

 7. Në jo. Wëzdrzi tak jakno to co të miôł dodóné, le nié dô aż taczi kònfigùracëji (chòba) w tim. Jednô lëstwa je zataconô (to gwës wiész?) za prawą knąpą.

  Dopòwiesc przez mark — ru. 2, 2007 @ 7:21 pp

Pòwrózk RSS do tegò wpisënka. URL sygnalu TrackBack

Dodôj dopòwiesc